TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO BÀI HỌC LỚP 10 - có đáp án

BÀI 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ


Câu 1. Phương pháp kí hiệu thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm:
A. phân bố với phạm vi rộng rải.
B. phân bố theo những điểm cụ thể.
C. phân bố theo dải.
D. phân bố không đồng đều.
Câu 2. Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện
A. chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
B. giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ. 
C. tính chất của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
D. động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
Câu 3. Phương pháp chấm điểm thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm:
A. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
B. phân bố tập trung theo điểm.
C. phân bố theo tuyến.
D. phân bố ở phạm vi rộng.
Câu 4. Phương pháp khoanh vùng thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm:
A. phân bố tập trung theo điểm.
B. phân bố ở những khu vực nhất định  .
C. phân bố ở phạm vi rộng lớn.
D. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
Câu 5. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí
A. có sự phân bố theo những điểm cụ thể.
B. có sự di chuyển theo các tuyến. 
C. có sự phân bố theo tuyến.
D. có sự phân bố rải rác.
Câu 6. Để thể hiện thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ ta dùng phương pháp
A. kí hiệu.                                           B. đường chuyển động.     
C. chấm điểm.                                    D. bản đồ-biểu đồ.
Câu 7. Các đối tượng địa lí nào sau đây thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
A. các đường ranh giới hành chính                B. các hòn đảo
C. các điểm dân cư                                         D. các dãy núi
Câu 8. Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta thường dùng phương pháp:
A. kí hiệu                                            B. bản đồ – biểu đồ
C. vùng phân bố                                  D. chấm điểm
Câu 9. Để thể hiện các mỏ than trên lãnh thổ nước ta người ta thường dùng phương pháp
A. kí hiệu đường chuyển động.                      B. vùng phân bố.
C. kí hiệu.                                                       D. chấm điểm.
Câu 10. Để thể hiện số lượng đàn bò của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp
A. kí hiệu.                                           B. chấm điểm ..
C. bản đồ – biểu đồ.                            D. vùng phân bố.
Câu 11. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí
A. có sự phân bố theo những điểm cụ thể.
B. có sự di chuyển theo các tuyến .
C. có sự phân bố theo tuyến.
D. có sự phân bố rải rác.
Câu 12: Nhận định đúng về sự thể hiện  của phương pháp khoanh vùng là:
A. Thể hiện được sự phân bố của các đối tượng địa lí
B. Thể hiện được động lực phát triển của các đối tượng
C. Thể hiện sự phổ biến của 1 loại đối tượng riêng lẻ tách ra với các loại đối tượng khác
D. Thể hiện được qui mô của đối tượng.
Câu 13. Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí
hiệu đường chuyển động là:
A. các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá..
B. biên giới, đường giao thông..
C. các luồng di dân, các luồng vận tải.. 
D. các nhà máy, đường giao thông..
Câu 14. Trên bản đồ tự nhiên, đối tượng địa lí nào sau đây không được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động ?
 A. Hướng gió                                     B.  Dòng biển
C. Dòng sông                                      D. Hướng bảo
Câu 15.Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng:
A. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu
B. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu
C. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu

D. sự khác nhau về độ nét  kí hiệu Tài liệu Địa Lý miễn phí.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Lên đầu trang