HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí lớp 7

Mục lục Địa Lí lớp 7

Địa Lí lớp 7
Mục lục Địa Lí lớp 7 

Mục lục Địa Lí lớp 7 - Kết nối tri thức


Chương 1: Châu Âu
Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Âu

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu

Bài 4: Liên minh Châu Âu

Chương 2: Châu Á
Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á

Chương 3: Châu Phi
Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi

Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi

Chương 4: Châu Mỹ
Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ

Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn

Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Bài 18: Châu Đại Dương

Bài 19: Châu Nam Cực

Chủ đề chung
Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI
Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
--------------HLT.vn--------------

Mục lục Địa Lí 7 - Chân trời sáng tạo

Địa Lí lớp 7


Chương 1: Châu Âu

Bài 1: Thiên nhiên châu Âu

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

Bài 4: Liên minh châu Âu

Chương 2: Châu Á

Bài 5: Thiên nhiên châu Á

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 7: Bản đó chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Bài 8: Thực hành tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

Chương 3: Châu Phi

Bài 9: Thiên nhiên châu Phi

Bài 10: Dân cư, xã hội châu Phi

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi

Bài 12: Thực hành sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi

Chương 4: Châu Mỹ

Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ

Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ

Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ

Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh

Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Chương 5: Châu Đại Dương

Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

Chương 6: Châu Nam Cực

Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực

Bài 23: Thiên nhiên châu Nam Cực

----------HLT.vn-----------

Mục lục Địa Lí 7 - Cánh diều

Địa Lí lớp 7Chương 1: Châu Âu
Bài 1: Vị trí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

Bài 4: Khái quát về liên minh Châu Âu

Chương 2: Châu Á
Bài 5: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhên của Châu Á

Bài 6: Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các khu vực Châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của Châu Á

Chương 3: Châu Phi
Bài 9: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi

Chương 4: Châu Mỹ
Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ

Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

Bài 18: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ

Bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn

Chương 5: Châu Đại Dương
Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 21: Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

Chương 6: Châu Nam Cực
Bài 22: Châu Nam Cực

--------------HLT.vn-----------------

DANH MỤC BÀI LÝ THUYẾT ĐỊA LÝ LỚP 9 THEO SGK

DANH MỤC BÀI LÝ THUYẾT ĐỊA LÝ LỚP 9 THEO SGK cũ

Địa Lí lớp 7


Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường
Bài 1: Dân số
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
Phần 2: Các môi trường địa lí
Chương 1: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.
Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Bài 6: Môi trường nhiệt đới
Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

 
Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.
Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
Bài 19: Môi trường hoang mạc
Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
Bài 21: Môi trường đới lạnh
Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
Bài 23: Môi trường vùng núi
Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục
Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
Chương 6: Châu Phi
Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
Bài 30: Kinh tế châu Phi
Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
Bài 32: Các khu vực châu Phi
Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
Đề cương ôn tập môn Địa Lí lớp 7 Học kì 1 năm 2021 - 2022
Chương 7: Châu Mĩ
Bài 35: Khái quát châu Mĩ
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"
Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet
Chương 8: Châu Nam Cực
Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới
Chương 9: Châu Đại Dương
Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
Chương 10: Châu Âu
Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu
Bài 55: Kinh tế châu Âu
Bài 56: Khu vực Bắc Âu
Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
Bài 58: Khu vực Nam Âu
Bài 59: Khu vực Đông Âu
Bài 60: Liên minh Châu Âu
Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Danh Mục Lí thuyết 7 Lớp 7 Tin tức
Lên đầu trang