HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tuyển chọn 150 bài thực hành, bảng số liệu địa lý - phần 2

Tuyển chọn 150 bài thực hành, bảng số liệu địa lý - phần 2

  
C - BÀI TẬP ĐỊA LÝ KINH TẾ 

I - CƠ CẤU KINH TẾ 

BÀI 1:

 Cho bảng số liệu.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1977 - 2005

Năm

%

Năm

%

Năm

%

1977

5.3

1987

3.6

1997

8.2

1978

1.1

1988

6.0

1998

5.7

1979

- 1.8

1989

4.7

1999

4.8

1980

- 3.6

1990

5.1

2000

6.8

1981

2.3

1991

5.8

2001

6.9

1982

8.8

1992

8.7

2002

7.1

1983

7.2

1993

8.1

2003

7.3

1984

8.3

1994

8.8

2004

7.8

1985

5.7

1995

9.5

2005

8.4

1986

2.8

1996

9.3

 

 

 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước ta giai đoạn 1977 - 2005.

b. Tính tốc độ tăng trưởng  bình quân giai đoạn: 1977-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005.

c. Nhận xét và giải thích sự phát triển kinh tế nước ta trong các giai đoạn. 

 

BÀI 2: 

Cho bảng số liệu : 

TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG GDP PHÂN THEO CÁC NHÀNH KINH TẾ (%)

Năm

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2001

2003

2005

Tổng số 

5.1

8.7

8.8

9.3

5.8

6.8

7.1

7.3

8.4

Nông - Lâm -Thuỷ sản

1.0

6.9

3.4

4.4

3.5

4.6

4.2

3.6

4.0

Công nghiệp-xây dựng

2.3

12.8

13.4

14.5

8.3

10.1

9.5

10.2

10.7

Dịch vụ

10.2

7.6

8.6

8.8

5.1

5.3

6.5

6.5

8.5

 

1/ Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế thời kỳ 1990-2002 '

2/ Hãy phân tích xu hướng tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế (1990-2002) 

 

BÀI 3: 

Cho bảng số liệu

CƠ CẤU GDP TRONG NƯỚC PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ     (ĐV%)

           Năm

Ngành

1985

1988

1990

1992

1995

1998

2002

2005

N - L - TS

40.2

46.3

38.7

33.9

27.2

25.8

23.0

21.0

CN -XD

27.3

24.0

22.7

27.3

28.8

32.5

38.5

41.0

D V

32.5

29.7

38.6

38.8

44.0

41.7

38.5

38.0

 

1/Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985-2005.

2/ Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch

 

BÀI 4: 

Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP)

PHÂN THEO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VN

Đơn vị: nghìn tỉ đồng

Năm

Tổng số

Phân theo thành phần kinh tế

KV nhà nước

KV ngoài nhà nước

KV có vốn đầu tư NN

1990

41,9

13,3

27,1

1,5

1995

228,9

92,0

122,5

14,4

2000

441,7

170,2

212,9

58,6

2005

837,9

321,9

382,8

133,2

 

a/ Vẽ biểu đồ  thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn  1990-2005.

b/ Nhận xét về sự thay đổi đó.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang