HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài mở đầu: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp - CTST

Bài mở đầu: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp - CTST

Bài mở đầu: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

PHẦN I. Nội dung:

I. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA MÔN ĐỊA LÍ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

1. Đặc điểm cơ bản của môn Địa lí
- Thuộc nhóm môn KHXH, thiết kế theo 3 mạch: Địa lí đại cương, Địa lí kinh tế-xã hội thế giới, Địa lí Việt Nam. Bao gồm các kiến thức cốt lõi và chuyên đề học tập, vừa mở rộng, nâng cao nội dung kiến thức đã học ở cấp Tiểu học và THCS, vừa cập nhật các tri thức khoa học, hiện đại của Địa lí học, các vấn đề phát triển của thế giới, khu vực, Việt Nam và địa phương.
- Môn Địa lí có tính tích hợp, được thể hiện ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau:
+ Tích hợp giữa các kiến thức địa lí tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế trong từng nội dung bài học, chủ đề địa lí.
+ Vận dụng kiến thức các môn học khác để làm sáng rõ kiến thức địa lí.
+ Lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, biển đảo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giáo dục dân số, giới tính, di sản, an toàn giao thông,… vào nội dung địa lí.
+ Kết hợp kiến thức nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng thành các chủ đề có tính tích hợp cao.
2. Vai trò của môn Địa lí đối với đời sống
- Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn về các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường trên Trái Đất; tình hình phát triển và phân bố của các đối tượng địa lí như dân cư, các ngành sản xuất vật chất,…
+ Giúp HS có những hiểu biết về thế giới xung quanh bằng việc đánh giá, phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội đến từng đối tượng địa lí cụ thể,…: giải thích được phương thức con người khai thác hợp lí và có hiệu quả nguồn lực sẵn có cho sinh hoạt và sản xuất; quy hoạch, tổ chức không gian sống và sản xuất phù hợp với tự nhiên và văn hóa, xã hội của từng quốc gia, khu vực.
+ Giúp HS định hướng và điều chỉnh hành vi phù hợp với sự thay đổi của môi trường tự nhiên và văn hóa, xã hội của từng quốc gia, khu vực cụ thể, nhất là trong giai đoạn hội nhập toàn cầu như hiện nay.
+ Giúp HS hình thành các kĩ năng, sử dụng hiệu quả các phương tiện như bản đồ, tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,… để giải quyết các vấn đề thực tiễn cũng như nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng kiến thức để học tốt các môn học khác và định hướng nghề nghiệp cho HS.

II. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

1. NHÓM NGÀNH NGHỀ
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản).
- Công nghiệp (luyện kim, cơ khí, hóa chất, điện tử sản xuất hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, dệt-may,…).
- Dịch vụ:
+ Dịch vụ kinh doanh: điều hành doanh nghiệp/phương tiện vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, bất động sản.
+ Dịch vụ tiêu dùng: buôn bán, du lịch, y tế, giáo dục,…
+ Dịch vụ công: quy hoạch và phát triển các vùng; nghiên cứu, đánh giá, quản lí các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường; trắc địa bản đồ.
 KIẾN THỨC ĐỊA LÍ
- Vai trò, đặc điểm của ngành.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố của ngành.
- Tình hình phát triển và phân bố.
- Tổ chức không gian lãnh thổ.
- Kiến thức tổng hợp địa lí: địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế-xã hội, địa lí môi trường.
- Kĩ năng sử dụng các công cụ địa lí học: bản đồ, bảng số liệu thống kê, biểu đồ, sơ đồ,…

III. LUYỆN TẬP 


PHẦN II. Giải Địa 10 Bài mở đầu: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp:


1. Mở đầu trang 6 Địa Lí 10:Môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông có đặc điểm gì? Có vai trò như thế nào đối với đời sống và có liên quan đến những ngành nghề nào trong xã hội ngày nay?

Lời giải:

- Đặc điểm: Môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông thuộc nhóm môn khoa học xã hội.

- Vai trò: Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trên Trái Đất; tình hình phát triển và phân bố của các đối tượng địa lí như dân cư, các ngành sản xuất vật chất,...

2. Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10:Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các đặc điểm cơ bản của môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông.

Lời giải:

Các đặc điểm cơ bản của môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông

- Môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông thuộc nhóm môn khoa học xã hội.

- Môn Địa lí được thiết kế theo ba mạch: Địa lí đại cương, Địa lí kinh tế - xã hội thế giới, Địa lí Việt Nam.

- Môn Địa lí có tính tích hợp, được thể hiện ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau:

+ Tích hợp giữa các kiến thức địa lí tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế.

+ Vận dụng kiến thức các môn học khác để làm sáng rõ kiến thức địa lí.

+ Lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, biển đảo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu,... vào nội dung địa lí.

+ Kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng thành các chủ đề có tính tích hợp cao.

3. Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10:Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết môn Địa lí có vai trò như thế nào đối với đời sống. Nêu một số ví dụ chứng minh.

Lời giải:

Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình phát triển và phân bố của các đối tượng địa lí,...

- Giúp học sinh có những hiểu biết về thế giới xung quanh bằng việc đánh giá, phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội đến từng đối tượng địa lí cụ thể,...

- Giúp học sinh định hướng và điều chỉnh hành vi phù hợp với sự thay đổi của môi trường tự nhiên và văn hoá, xã hội của từng quốc gia, khu vực cụ thể,…

- Giúp học sinh hình thành các kĩ năng, sử dụng hiệu quả các phương tiện như bản đồ, tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,... để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

4. Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10:Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trao đổi với các bạn và trình bày trước lớp những nội dung theo gợi ý dưới đây:

- Những ngành nghề nào có liên quan đến kiến thức địa lí? Cho ví dụ chứng minh.

- Môn Địa lí góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông như thế nào?

Lời giải:

- Mối quan hệ giữa các nhóm ngành nghề và kiến thức địa lí

NHÓM NGÀNH NGHỀ

KIẾN THỨC ĐỊA LÍ

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản).

- Công nghiệp (luyện kim, cơ khí, hoá chất, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, dệt - may,...).

- Dịch vụ:

+ Dịch vụ kinh doanh: điều hành doanh nghiệp/phương tiện vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, bất động sản.

+ Dịch vụ tiêu dùng buôn bán, du lịch, y tế, giáo dục,...

+ Dịch vụ công: quy hoạch và phát triển các vùng nghiên cứu, đánh giá, quản lí các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, trắc địa bản đồ.

- Vai trò, đặc điểm của ngành. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố của ngành.

- Tình hình phát triển và phân bố.

- Tổ chức không gian lãnh thổ.

- Kiến thức tổng hợp địa lí: địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội, địa lí môi trường.

- Kĩ năng sử dụng các công cụ địa lí học: bản đồ, bảng số liệu thống kê, biểu đồ, sơ đồ,...

- Môn Địa lí góp phần cung cấp kiến thức nền tảng cho học sinh về tình hình phát triển của các ngành kinh tế => Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về ngành nghề, dự báo xu hướng phát triển của ngành nghề trong tương lai.

5. Luyện tập trang 8 Địa Lí 10:Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện vai trò của môn Địa lí với đời sống hoặc việc định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Lời giải:

Sơ đồ thể hiện vai trò của môn Địa lí với đời sống hoặc việc định hướng nghề nghiệp của học sinh.
 

6. Vận dụng trang 8 Địa Lí 10:Em hãy tìm hiểu và trao đổi với bạn về một số công việc cụ thể của ngành nghề mà em yêu thích và cho biết công việc đó gắn với kiến thức, kĩ năng môn Địa lí như thế nào.

Lời giải:

- Học sinh trình bày và giải thích ngành nghề mình chọn.

- Một số ngành nghề liên quan đến môn Địa lí

 

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang