Dựa vào bảng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Năm

Tiểu vùng

199520002002
Tây Bắc320,5541,1696,2
Đông Bắc6179,210657,714301,1