HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đáp án bài trắc nghiệm và bài tập cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài tập cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm THPT và bài tập cuối khoá modul 6
Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6


Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Đáp án bài trắc nghiệm và bài cuối khoá modul 6

Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6

Đề bài: Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường THPT, nơi thầy cô công tác? đang cập nhật....

Đề bài: Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường THCS, nơi thầy cô công tác?

BÀI LÀM:

XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ
ĐỂ TẠO MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC THÂN THIỆN, AN TOÀN.

Các căn cứ pháp lí: Thực hiện kế hoạch số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 228/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc đẩy mạnh môi trường văn hóa trong trường học;

Các căn cứ thực tiễn: Xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hoá thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”,. đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Xây dựng các giá trị văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được. Bồi dưỡng các kỹ năng thiết lập giao tiếp ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên.

- Tạo các hoạt động văn hoá, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội, và điều kiện thực tế của địa phương, để thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.

- Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học là góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo an toàn tiết kiệm, thiết thực, mang tính giáo dục cao.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học cần thực hiện đúng các quy định và thống nhất chung trong nhà trường đảm bảo dân chủ, quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường đảm bảo chuẩn mực và thể hiện đúng tinh thần "Tôn sư trọng đạo".

- Xây dựng hệ thống khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường có nội dung phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. Thiết kế đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với không gian nhà trường và của các nhóm lớp.

II. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC.

1. Nội dung

- Xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hoá thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”,. đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“;

- Thông qua việc thực hiện bộ Quy tắc của nhà trường nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường thân thiện gần gũi đối với học sinh. Có nếp sống cởi mở văn minh, trách nhiệm, trung thực, dân chủ trong nhà trường, trong giao tiếp với các bậc phụ huynh, đồng nghiệp, khách….

* Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh

- Phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận

- Phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phù hợp với mục tiêu, tình hình thực tế và đặc điểm của nhà trường, ngành, đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi, dân chủ và nhân văn.

* Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử

- Phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

- Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường.

-Thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa con người với con người (thầy – thầy, thầy – trò, thầy – cha mẹ học sinh, trò – trò, trò – cha mẹ học sinh) và quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan.

- Phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Nội dung Bộ quy tắc ứng xử

– Quan hệ ứng xử của người học

+ Với bản thân người học.

+ Với bạn bè.

+ Với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong nhà trường.

+ Với khách đến làm việc.

+ Với gia đình.

+ Với môi trường.

+ Với cộng đồng xã hội.

– Quan hệ ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

+ Với bản thân.

+ Với trẻ em, học sinh.

+ Với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp.

+ Với cơ quan, trường học khác.

+ Với người thân trong gia đình.

+ Với cha mẹ người học.

+ Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài.

+ Với môi trường.

+ Với cộng đồng xã hội.

2. Chỉ tiêu

100% CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

3. Giải pháp

- Nhà trường bám sát bộ quy tắc ứng xử của Bộ giáo dục và đào tạo để xây dựng.

- Nhà trường phối hợp với BCH công đoàn để thành lập tổ tư vấn xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- Tổ chức lấy ý kiến của CB, CC, VC, NLĐ để tham gia đóng góp ý kiến bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Nhằm tạo sự đồng thuận chung.

- Nhà trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kịp thời, trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh bổ xung hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy tác dụng hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch và bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường văn hoá trường học.

- Làm bảng, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền có nội dung về các quy tắc ứng xử trong trường học.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt Bộ quy tắc về văn hoá trường học một cách có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.

- Chủ động trực tiếp mở ra các cuộc thi về văn nghệ, thể thao giữa các nhóm lớp, các đơn vị bạn.

2. Đối với giáo viên

- Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học do nhà trường ban hành. Thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo.

- Tham gia nghiên cứu học hỏi Quy tắc ứng xử văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đồng nghiệp, bạn bè.

- Chủ động sáng tạo lồng ghép các quy tắc ứng xử văn hoá cho học sinh vào các hoạt động giáo dục học sinh hàng ngày.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện bộ quy tắc xây dựng môi trường văn hoá tại lớp mình phù hợp với tình hình thực tế của lớp, địa phương.

3. Đối với học sinh

- Có ý thức tham gia các hoạt động của cô có lồng ghép nội dung về quy tắc ứng xử đối với thầy cô giáo, bạn bè và người thân.

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động tập thể văn hoá, văn nghệ của lớp, nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Môi trường văn hoá trong trường học của trường THCS........, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh, an toàn, thân thiện.
Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 
XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG
(Tích hợp trong hoạt động dạy học và giáo dục)

A. Căn cứ xây dựng

1. Căn cứ pháp lí

  • Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình GDPT 2018;
  • Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;
  • Quyết định số 892/QĐ-UBND-HC, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh .......... về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 áp dụng cho ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh .....;
  • Công văn....... của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học.....
  • Công văn ....... của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh ........
  • Công văn ....... của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh ........ năm học 2022 - 2023.
  • Công văn........... của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ....... về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học, THCS) trên đia bàn Huyện;
  • Công văn s......... của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ....... về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện .......... năm học 2022– 2023.

2. Căn cứ khoa học

Căn cứ vào tâm lí lứa tuổi học sinh lớp ..... trường tiểu học ........năm học 2022– 2023;

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của học sinh lớp ....trường tiểu học ........ năm học 2022– 2023;

3. Căn cứ thực tiễn

3.1. Thuận lợi

- Nhận thức việc học tập của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, phần lớn phụ huynh học sinh đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thoát nghèo.

- Khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày đem lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao.

- Sự phối kết hợp chặt chẽ cùng với các ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong việc chăm lo giáo dục con em địa phương ngày càng được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả.

3.2 Khó khăn

- Cha mẹ học sinh chưa nhận thức được những điểm mới về chương trình GDPT 2018.

- Một bộ phận nhân dân nhận thức việc học còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình, còn giao khoán cho nhà trường.

Diễn biến dịch bệnh còn phức tạp ảnh hưởng đến tâm lí, sinh hoạt, kinh tế của người dân.

3.3. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2022 – 2023

3.3.1. Đặc điểm học sinh của trường

Trường Tiểu học ....... có 2 điểm trường. Đa số học sinh là người địa phương từ đó tạo điều kiện thuận lợi việc đi học của các em. Thống kê số liệu học sinh: 609 học sinh.

3.3.2. Tình hình đội ngũ giáo viên: 33

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

B. Nội dung kế hoạch

Thời gian

Tên chuyên đề

Mục tiêu

Nội dung công việc

Lực lượng phối hợp

Đánh giá kết quả

Tuần 12

Đôi bạn cùng tiến

Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- Lồng ghép trong bài 6 “Yêu quý bạn bè” (Chủ đề Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè) môn Đạo đức lớp 2.

- Lồng ghép vào bài 1 “Thời khoá biểu” chủ đề “Bạn thân ở trường” môn Tiếng Việt 2.

- Lồng ghép chủ đề “Kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè” tuần 11, Hoạt động trải nghiệm.

- Các nhóm thi đua đóng vai xử lí tình huống trong các tiết học.

Tổng phụ trách Đội.

Giáo viên bộ môn.

- Quan sát biểu hiện của HS trong quá trình tổ chức hoạt động.

- Kết quả: Có 15 đôi bạn thể hiện sự yêu quý bạn bè. (100%)

C. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức dạy học trong môn học

  • Lồng ghép vào hoạt động vận dụng Bài 6: “Yêu quý bạn bè”. Đạo đức Lớp 2 bằng phương pháp: Đóng vai để xử lí tình huống,….
  • Lồng ghép vào hoạt động: Nói và nghe. Bài 2 “Thời khoá biểu”. Tiếng Việt Lớp 2 bằng phương pháp vấn đáp và sắm vai,…

2. Tổ chức hoạt động giáo dục

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các câu lạc bộ, kết hợp kế hoạch của Đội.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíGiáo viên modul Tin tức
Lên đầu trang