HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ - Cánh diều

Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ - Cánh diều

I. Vai trò của dịch vụ

- Phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

- Góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Kết nối các hệ thống, yếu tố của các thành phần kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội.

- Thúc đẩy phân công lao động, toàn cầu hoá và hội - nhập quốc tế.

II. Đặc điểm của dịch vụ

- Sản phẩm của ngành dịch vụ không mang tính vật chất.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ - Cánh diều (ảnh 1)

Giáo dục cũng là một ngành dịch vụ

- Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội.

- Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống. Các nhóm ngành dịch vụ là những mắt xích trong một chuỗi liên kết giữa sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung ứng, với tiêu dùng,...

- Không gian lãnh thổ của dịch vụ ngày càng mở rộng. Hoạt động dịch vụ không giới hạn ở một khu vực, một quốc gia mà phát triển toàn cầu.

III. Cơ cấu ngành dịch vụ

- Dịch vụ là kết quả của quá trình lao động nhằm thoả mãn các nhu cầu sản xuất và đời sống con người nên có cơ cấu ngành đa dạng và phức tạp.

- Phân chia các ngành dịch vụ hiện nay dựa vào hoạt động dịch vụ, bao gồm:

+ Dịch vụ kinh doanh.

+ Dịch vụ tiêu dùng.

+ Dịch vụ công.

Cơ cấu ngành dịch vụ


IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

1. Nhân tố: vị trí địa lí

- Ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình dịch vụ và sự phân bố mạng lưới các hoạt động dịch vụ.

2. Nhân tố: tự nhiên

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các loại hình dịch vụ, đặc biệt là du lịch.

3. Nhân tố: kinh tế - xã hội

- Trình độ phát triển kinh tế: Quyết định sự phát triển và phân bố, tính đa dạng và quy mô các ngành dịch vụ.

- Đặc điểm dân số: ảnh hưởng đến: tốc độ phát triển, cơ cấu và mạng lưới phân bố các

ngành dịch vụ; Sức mua, nhu cầu dịch vụ,...

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ - Cánh diều (ảnh 1)

Nhu cầu mua bán sản phẩm

- Thị trường: Phát triển thương mại và phân bố các loại hình dịch vụ.

- Vốn đầu tư: khuyến khích phát triển mạnh các ngành dịch vụ; phát triển dịch vụ trong nước và thế giới.

- Khoa học – công nghệ: Thay đổi phương thức sản xuất nhiều loại hình dịch vụ, phát triển dịch vụ có hàm lượng chất xám cao.

- Văn hóc, lịch sử: Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ và sự phát triển, phân bố dịch vụ du lịch.


Giải SGK Địa Lí 10 - Cánh diều 

Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Giải Địa lí 10 trang 94

Mở đầu trang 94 Địa Lí 10Ngành dịch vụ có vai trò và đặc điểm gì nổi bật? Việc phát triển và phân bố dịch vụ chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào?

Lời giải:

- Vai trò: Phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường,…

- Đặc điểm: Sản phẩm của ngành dịch vụ không mang tính vật chất; Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt cao; Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống,…

- Nhân tố ảnh hưởng: vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên.

Câu hỏi trang 94 Địa Lí 10Đọc thông tin và quan sát hình 26. 1, hãy tìm ví dụ cụ thể về một trong những vai trò của dịch vụ.

Lời giải:

- Phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

- Góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Kết nối các hệ thống, yếu tố của các thành phần kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội.

- Thúc đẩy phân công lao động, toàn cầu hoá và hội - nhập quốc tế.

Giải Địa lí 10 trang 95

Câu hỏi trang 95 Địa Lí 10Đọc thông tin, hãy trình bày đặc điểm của dịch vụ. Nêu một ví dụ cụ thể.

Lời giải:

Đặc điểm của dịch vụ

- Sản phẩm của ngành dịch vụ không mang tính vật chất.

- Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội.

- Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống. Toàn bộ các nhóm ngành dịch vụ là những mắt xích trong một chuỗi liên kết giữa sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung ứng, sản xuất với tiêu dùng,...

- Không gian lãnh thổ của dịch vụ ngày càng mở rộng. Hoạt động dịch vụ không giới hạn ở một khu vực, một quốc gia mà phát triển toàn cầu.

Câu hỏi trang 95 Địa Lí 10Đọc thông tin và quan sát hình 26.2, hãy nêu ví dụ về một trong ba nhóm ngành dịch vụ.

Lời giải:

Ví dụ:

- Dịch vụ kinh doanh: Dịch vụ sản xuất (Tài chính ngân hàng; Kế toán); Dịch vụ phân phối (Giao thông vận tải; Thương mại),…

- Dịch vụ tiêu dùng: Dịch vụ xã hội (Bưu chính viễn thông; Y tế, giáo dục); Dịch vụ cá nhân (Du lịch - Dịch vụ sửa chữa),…

- Dịch vụ công: Dịch vụ hành chính công và thủ tục hành chính.

Giải Địa lí 10 trang 96

Câu hỏi trang 96 Địa Lí 10: Quan sát hình 26.3, hãy chọn hai trong số các nhân tố kinh tế - xã hội, nêu ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của mỗi nhân tố đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

Lời giải:

Nhân tố đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

* Vị trí địa lí: Sự phát triển các loại hình dịch vụ và sự phân bố mạng lưới các hoạt động dịch vụ.

* Kinh tế - xã hội

- Trình độ phát triển kinh tế: Quyết định sự phát triển và phân bố, tính đa dạng và quy mô các ngành dịch vụ (Ví dụ: các nước phát triển có các loại hình dịch vụ đa dạng hơn các nước kém phát triển).

- Đặc điểm dân số: Tốc độ phát triển, cơ cấu và mạng lưới phân bố các ngành dịch vụ; Sức mua, nhu cầu dịch vụ,... (Ví dụ: Ở các thành thị dân số đông nên sức mua lớn, nhu cầu về dịch vụ đa dạng; ở miền núi dân cư thưa thớt nên dịch vụ cũng ít phát triển).

- Thị trường: Phát triển thương mại và phân bố các loại hình dịch vụ.

- Vốn đầu tư: Khuyến khích phát triển mạnh các ngành dịch vụ; Phát triển dịch vụ trong nước và thế giới.

- Khoa học - công nghệ: Thay đổi phương thức sản xuất nhiều loại hình dịch vụ, phát triển dịch vụ có hàm lượng chất xám cao.

- Văn hoá, lịch sử: Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ và sự phát triển, phân bố dịch vụ du lịch.

* Tự nhiên(Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên): Phát triển và phân bố các loại hình dịch vụ, đặc biệt là du lịch.

Luyện tập 1 trang 96 Địa Lí 10Vì sao ở các nước phát triển có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao?

Lời giải:

Ở các nước phát triển có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao là do:

- Ngành dịch vụ đem lại nguồn thu rất lớn.

- Nguồn lao động các nước phát triển có trình độ cao đáp ứng được những đòi hỏi của ngành dịch vụ.

- Hạ tầng phục vụ dịch vụ rất đầy đủ và hiện đại đáp ứng được yêu cầu của ngành dịch vụ; nguồn vốn lớn để đầu tư mạnh vào các lĩnh vực dịch vụ.

- Thu nhập của dân cao nên nhu cầu về các loại hình dịch vụ rất đa dạng.

- Các nước phát triển đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa đang chuyển dần sang nền kinh tế tri thức.

Vận dụng 2 trang 96 Địa Lí 10Hãy tìm hiểu về một ngành dịch vụ ở địa phương em.

Lời giải:

- Học sinh tìm hiểu các ngành dịch vụ ở địa phương qua sách, báo hoặc internet.

- Ví dụ:

+ Hà Nội phát triển nhiều loại hình dịch vụ: du lịch, ngân hàng, bưu chính, tài chính, vận tải, giáo dục, y tế.

+ Điện Biên phát triển một số loại hình dịch vụ: du lịch, giáo dục, y tế,…

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíCánh diều CD10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang