HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 48 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 48 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 48 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 48: BỘ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây đổ ra Biển Đông qua cửa Tùng?
A. Sông Bến Hải.                 B. Sông Thu Bồn.                 
C. Sông Ba.                     D. Sông Gianh.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?

A. Sông Mã.
B. Sông Đà.
C. Sông Cả.
D. Sông Chu.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng?

A. Lô.
B. Gâm.
C. Đà.
D. Cầu.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây đổ ra Biển Đông qua cửa Đại?

A. Sông Ba.
B. Sông Thu Bồn.
C. Sông Gianh.
D. Sông Bến Hải.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết lưu lượng nước trung bình nhỏ nhất của sông Hồng (trạm Hà Nội) vào tháng nào sau đây?

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy theo hướng vòng cung?

A. Sông Lục Nam.
B. Sông Đà.
C. Sông Hồng.
D. Sông Gianh.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Thái Bình?

A. Kinh Thầy.
B. Thương.
C. Lục Nam.
D. Đáy.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết hệ thống sông nào sau đây không trực tiếp chảy ra biển Đông?

A. Sông Kì Cùng - Bằng Giang.
B. Sông Thu Bồn, sông Đồng Nai.
C. Sông Hồng, sông Thái Bình.
D. Sông Mê Công và sông Mã.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cả?

A. Sông Cầu.
B. Sông Hiếu.
C. Sông Đà.
D. Sông Thương.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, hãy cho biết sông Chu thuộc lưu vực sông nào?

A. Lưu vực sông Mã
B. Lưu vực sông Cả
C. Lưu vực sông Đồng Nai
D. Lưu vực sông Thái Bình.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết cửa sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mê Công?

A. Cửa Tiểu
B. Cửa Đại
C. Cửa Định An.
D. Cửa Soi Rạp.

Câu 11: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Ba.
B. Sông Mê Kông.
C. Sông Đồng Nai.
D. Sông Thu Bồn.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

A. Sông Thái Bình.
B. Sông Thu Bồn.
C. Sông Mã.
D. Sông Ba.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết hồ Thác Bà thuộc lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A. Hồng.
B. Mê Công.
C. Đồng Nai.
D. Thái Bình.

Câu 14: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy theo hướng tây bắc - đông nam?

A. Sông Đồng Nai
B. Sông Đà.
C. Sông Lục Nam.
D. Sông Thu Bồn.

Câu 15: Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mê Công?

A. Sông Kinh Thầy.
B. Sông Xê Xan.
C. Sông Hậu.
D. Sông Sa Thầy.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng?

A. Lô.
B. Gâm.
C. Cầu.
D. Đà.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết lưu vực của sông Mê Công nằm chủ yếu ở vùng nào?

A. Tây Bắc và Tây Nguyên.
B. Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.
D. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết các sông có đặc điểm nhỏ, ngắn, chủ yếu chảy theo hướng tây - đông ở nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Mã?

A. sông Chu.
B. sông Hiếu.
C. sông Giang.
D. sông Ngàn Phố.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, hãy cho biết phần lớn các sông ở Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Kông qua hai sông nào sau đây?

A. Xê Công, Sa Thầy.
B. Đăk Krông, Ea Sup.
C. Xê xan, Đăk Krông.
D. Xê xan, Xrê Pôk.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết trạm thủy văn Hà Nội ở lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Hồng.
B. Sông Mã.
C. Sông Cửu Long.
D. Sông Thu Bồn.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết trạm thủy văn Cần Thơ ở lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Mã.
B. Sông Đồng Nai.
C. Sông Cửu Long.
D. Sông Thu Bồn.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Thái Bình.
B. Kỳ Cùng - Bằng Giang.
C. Hồng.
D. Mã.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết tỉ lệ diện tích lưu vực của hệ thống sông nào sau đây nhỏ nhất?

A. Sông Hồng
B. Sông Mê Công.
C. Sông Đồng Nai.
D. Sông Thu Bồn.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Cả?

A. Nậm Mô.
B. Ngàn Sâu.
C. Long Đại.
D. Ngàn Phố.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết đồng bằng Tuy Hòa được mở rộng bởi phù sa sông của hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Gianh
B. Sông Trà Khúc
C. Sông Xê Xan
D. Sông Đà Rằng.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông Chu.
B. Sông Cầu.
C. Sông Cả.
D. Sông Mã.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông Thương thuộc hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Mã.
B. Sông Hồng.
C. Kì Cùng - Bằng Giang.
D. Thái Bình.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông Hồng chảy theo hướng nào sau đây?

A. Nam - Bắc.
B. Vòng cung.
C. Tây - đông.
D. Tây bắc - đông nam.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, hãy cho biết sông Chu thuộc lưu vực sông nào?

A. Lưu vực sông Thái Bình.
B. Lưu vực sông Đồng Nai
C. Lưu vực sông Mã
D. Lưu vực sông Cả

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết lưu lượng nước trung bình lớn nhất của sông Hồng (trạm Hà Nội) vào thời gian nào sau đây?

A. Tháng 9.
B. Tháng 8.
C. Tháng 7.
D. Tháng 6.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết cửa Đại thuộc hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Thu Bồn.
B. Sông Hồng.
C. Sông Cả.
D. Sông Mã.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết lưu lượng nước trung bình lớn nhất của sông Đà Rằng (trạm Củng Sơn) vào tháng nào?

A. Tháng 12.
B. Tháng 10.
C. Tháng 9.
D. Tháng 11.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

A. Sông Tiền.
B. Sông Cái Bè.
C. Sông Hậu.
D. Sông Vàm Cỏ Đông.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

A. Sông Cả.
B. Sông Thái Bình
C. Sông Hồng.
D. Sông Đồng Nai.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang