HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 51 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 51 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 51. BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết hồ nào sau đây thuộc Tây Nguyên?
A. Biển Lạc.                        B. Hồ Phú Ninh.                    
C. Biển Hồ.              D. Hồ Sông Hình.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết hồ nào sau đây thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ?

A. Đơn Dương.        
B. Hồ Lắk.                            
C. Biển Hồ.         
D. Hồ Sông Hình.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng biển Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Bình Định.
B. Phú Yên.
C. Quảng Nam.
D. Khánh Hoà.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây có cảng Quy Nhơn? 

A. Quảng Nam.           
B. Bình Định.       
C. Quảng Ngãi.                  
D. Khánh Hòa. 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

A. Đắc Lắk.
B. Gia Lai.
C. Kon Tum.
D. Lâm Đồng.

Câu 5: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Vĩnh Sơn.
B. Xê Xan.
C. Đrây Hling.
D. Yaly.

Câu 6: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?

A. Bình Thuận.
B. Quảng Ngãi.
C. Bình Định.
D. Phú Yên.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.
B. Bình Định.
C. Quảng Nam.
D. Phú Yên.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Bình Thuận.
B. Ninh Thuận.
C. Bình Định.
D. Phú Yên.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum.
B. Gia Lai.
C. Đắk Lắk.
D. Đắk Nông.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết quốc lộ số 1 không đi qua tỉnh nào sau đây?

A. Lâm Đồng.
B. Khánh Hoà.
C. Bình Thuận.
D. Quảng Nam.

Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết thủy điện A Vương thuộc tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Nam.
B. Phú Yên.
C. Bình Định.
D. Quảng Ngãi.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết trâu không được nuôi nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Bình Thuận.
B. Quảng Nam.
C. Bình Định.
D. Quảng Ngãi.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi nào sau đây không phải là bán đảo?

A. Hòn Gốm.
B. Sơn Trà.
C. Lí Sơn.
D. Phước Mai.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh/thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.
B. Bình Định.
C. Khánh Hòa.
D. Đà Nẵng.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên.
B. Bình Định.
C. Quảng Ngãi.
D. Quảng Nam.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Mộc Châu.
B. Lâm Viên.
C. Đăk Lăk.
D. Mơ Nông.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây bông được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Phú Yên.
B. Khánh Hoà.
C. Ninh Thuận.
D. Bình Thuận.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây mía được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

A. Quảng Nam.
B. Bình Định.
C. Khánh Hòa
D. Ninh Thuận.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây ăn quả được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Bình Thuận.   
B. Đắk Nông.  
C. Ninh Thuận.
D. Kon Tum.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biếtcảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên.    
B. Bình Định.          
C. Bình Thuận.
D. Ninh Thuận.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum.   
B. Đắk Lắk.
C. Đắk Nông.
D. Lâm Đồng. 

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đắk Krông?

A. Đa Nhim.   
B. Đrây Hling.
C. Yaly.
D. Vĩnh Sơn.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

A. Vĩnh Sơn.   
B. Yaly.
C. Đa Nhim.
D. Đrây Hling.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Lâm Đồng.   
B. Gia Lai.
C. Đắc Lắk.
D. Kon Tum.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Vĩnh Sơn.  
B. Yaly.
C. A Vương.
D. Sông Hinh.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Ninh Thuận.  
B. Quảng Nam.
C. Quảng Ngãi.
D. Bình Định.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết các cảng nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phan Thiết.  
B. Quy Nhơn.
C. Chân Mây.
D. Đà Nẵng.

Câu 28: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào sau đây ở Tây Nguyên?

A. Mơ Nông.
B. Kon Tum.
C. Lâm Viên.
D. Di Linh.

Câu 29: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp Lào vừa giáp biển?

A. Quảng Nam.
B. Kon Tum.
C. Quảng Ngãi.
D. Bình Thuận.

Câu 30: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ vừa giáp Tây Nguyên vừa giáp Đông Nam Bộ?

A. Bình Thuận.
B. Ninh Thuận.
C. Phú Yên.
D. Khánh Hòa.

Câu 31 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây chưa thành lập khu kinh tế ven biển? 

A. Quảng Nam.       
B. Ninh Thuận.               
C. Khánh Hòa                         
D. Quảng Ngãi 

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Đà Nẵng.
B. Quy Nhơn.
C. Nha Trang.
D. Phan Thiết.

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.    
B. Bình Định.          
C. Quảng Nam.
D. Phú Yên.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết sân bay nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Cam Ranh.   
B. Phù Cát.   
C. Đông Tác.        
D. Liên Khương.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên.
B. Ninh Thuận.
C. Khánh Hòa.
D. Bình Thuận.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang