HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 65 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 65 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 65: Bộ Hướng chuyển dịch công nghiệp chế biến của nước ta hiện nay là
A. hoàn toàn dành cho việc xuất khẩu.          
B. tăng tỉ trọng sản phẩm có giá trị cao.
C. phân bố rất đồng đều giữa các vùng.
D. giảm tối đa sở hữu ngoài Nhà nước.

Câu 1: Sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay theo xu hướng

A. giảm chế biến, tăng việc khai khoáng.
B. giảm chăn nuôi, tăng ngành trồng trọt.
C. tăng công nghiệp, giảm nông nghiệp.
D. tăng ngành dịch vụ, giảm công nghiệp.

Câu 2: Cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng chế biến, sản phẩm chất lượng cao.
B. tăng tỉ trọng khai thác, sản phẩm trung bình.
C. đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.
D. chuyên môn hóa sản phẩm, cạnh tranh về giá.

Câu 3: Cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

A. tăng tỉ trọng thành phần ngoài Nhà nước.
B. giảm số lượng và tăng quy mô trang trại.
C. coi kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
D. đang hình thành nhiều khu công nghiệp.

Câu 4: Cơ cấu kinh tế theo thành phần của nước ta hiện nay

A. thay đổi phù hợp với xu thế hội nhập.
B. tỉ trọng vốn đầu tư nước ngoài giảm.
C. kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ đạo.
D. chỉ tập trung vào kinh tế Nhà nước.

Câu 5: Việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

A. làm hạ thấp tỉ trọng nông nghiệp.
B. đang diễn ra với tốc độ rất nhanh.
C. đã hình thành các khu công nghiệp.
D. làm tăng cao tỉ trọng công nghiệp.

Câu 6: Việc chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay

A. đang diễn ra với tốc độ còn chậm.
B. đã hình thành các khu công nghiệp.
C. theo hướng giảm tỉ trọng dịch vụ.
D. làm hạ thấp tỉ trọng nông nghiệp.

Câu 7: Xu hướng giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp trong ngành trồng trọt nhằm

A. chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa.
B. phát huy những lợi thế về đất đai, nước, khí hậu.
C. tận dụng được nguồn lao động có chất lượng cao.
D. tạo ra nhiều loại sản phẩm để phục vụ xuất khẩu.

Câu 8: Công nghiệp chế biến lương thực của nước ta phân bố chủ yếu dựa vào

A. thị trường tiêu thụ, nguồn lao động.
B. vùng nguyên liệu, cơ sở năng lượng.
C. giao thông vận tải, phân bố dân cư.
D. thị trường tiêu thụ, vùng nguyên liệu.

Câu 9: Ngành công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp do

A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
B. có cơ cấu ngành đa dạng nhất.
C. nguyên liệu tại chỗ phong phú.
D. mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Câu 10: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

A. tăng cường hội nhập vào nền kinh tế của khu vực
B. thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của cả nền kinh tế.
C. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. sử dụng hợp lí nguồn lao động dồi dào trong nước.

Câu 11: Việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu là

A. đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.
B. tạo sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài.
C. giải quyết việc làm cho lao động.
D. thúc đẩy sự phân công lao động.

Câu 12: Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. hội nhập kinh tế toàn cầu.
B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. phát triển nền kinh tế thị trường.
D. phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta hiện nay?

A. Lĩnh vực kinh tế then chốt do Nhà nước quản lí.
B. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.
C. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.
D. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

Câu 14: Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

A. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ môi trường.
B. nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
C. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lí.
D. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.

Câu 15: Việc phát huy thế mạnh của từng vùng trong tổ chức lãnh thổ kinh tế không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Tăng cường hội nhập với thế giới.
B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế.
C. Phân hóa sản xuất giữa các vùng.
D. Đa dạng hóa thành phần kinh tế.

Câu 16: Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây là do

A. đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ.
B. điều kiện thuận lợi để phát triển.
C. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.
D. mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Câu 17: Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng

A. hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.
B. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng ngành chăn nuôi.
C. tăng tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao cấp.
D. giảm số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Câu 18: Điểm đặc biệt nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta?

A. Xuất hiện các khu công nghiệp quy mô lớn.
B. Miền núi trở thành vùng kinh tế năng động.
C. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.
D. Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp.

Câu 19: Công nghiệp nước ta hiện nay chuyển dịch theo hướng

A. giảm tối đa sở hữu ngoài Nhà nước.
B. phân bố đồng đều tại khắp các vùng.
C. tăng tỉ trọng sản phẩm có giá trị cao.
D. tập trung nhiều cho việc khai khoáng.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay?

A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
B. Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
C. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.
D. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước.

Câu 21: Tỉ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế theo ngành nước ta tăng lên là biểu hiện của

A. phát triển kinh tế hàng hóa.
B. sự phát triển công nghiệp.
C. việc tăng trưởng dịch vụ.
D. sự tăng trưởng nông nghiệp.

Câu 22: Ý nghĩa chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay là

A. tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.
B. tăng vai trò kinh tế nhà nước.
C. đẩy mạnh phát triển kinh tế.
D. thúc đẩy xuất khẩu lao động.

Câu 23: Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay

A. chưa phân hóa theo không gian.
B. có nhiều thành phần khác nhau.
C. có tốc độ chuyển dịch rất nhanh.
D. chưa chuyển dịch ở các khu vực.

Câu 24: Ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay

A. xuất hiện nhiều loại hình mới.
B. hiện đại ở tất cả các lĩnh vực.
C. chỉ phát triển ở vùng miền núi.
D. chủ yếu phục vụ cho sản xuất.

Câu 25: Công nghiệp nước ta hiện nay chuyển dịch theo hướng

A. phù hợp hơn với yêu cầu thị trường.
B. ưu tiên đầu tư cho các vùng núi cao.
C. chỉ tập trung tiêu dùng ở trong nước.
D. tăng tỉ trọng các ngành khai khoáng.

Câu 26: Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

A. tập trung ở miền núi.
B. đều khắp ở các vùng.
C. không có ở ven biển.
D. có sự phân hóa.

Câu 27: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do

A. lao động dồi dào và tăng hàng năm.
B. tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh.
C. thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.
D. chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Câu 28: Thành tựu có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội của nước ta sau thời kì đổi mới là 

A. nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế.
D. tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, kinh tế chuyển dịch.
C. cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
D. đạt được nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo.

Câu 29: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay

A. đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước.
B. làm tăng mạnh tỉ trọng kinh tế Nhà nước.
C. tăng cao tỉ trọng công nghiệp khai khoáng.
D. hình thành các khu công nghiệp tập trung.

Câu 30: Xu hướng phát triển ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay là

A. chú trọng nhóm công nghiệp khai thác.
B. liên tục giảm tỉ trọng trong cơ cấu GDP.
C. tăng các loại sản phẩm chất lượng thấp.
D. tăng tỉ trọng nhóm công nghiệp chế biến.

Câu 31: Sau Đổi mới, thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

A. tăng mạnh thi trường Đông Nam Á.
B. chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.
C. đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường.
D. tiếp cận với thị trường Châu Phi, Châu Mĩ.

Câu 32: Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp nước ta, tỉ trọng thay đổi theo xu hướng

A. tăng chăn nuôi, giảm trồng trọt.
B. giảm chăn nuôi, tăng trồng trọt.
C. tăng chăn nuôi, tăng trồng trọt.
D. giảm chăn nuôi, giảm trồng trọt.

Câu 33: Việc chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay

A. đang diễn ra với tốc độ rất nhanh chóng.
B. theo hướng tăng tỉ trọng kinh tế tư nhân.
C. làm giảm nhanh tỉ trọng của nông nghiệp.
D. theo hướng mở rộng các khu công nghiệp.

Câu 34: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực công nghiệp - xây dựng ở nước ta không diễn ra theo xu hướng nào sau đây?

A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao.
B. Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến.
C. Giảm sản phẩm không đáp ứng yêu cầu thị trường.
D. Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị trường.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay?

A. Tốc độ chuyển dịch đang diễn ra rất nhanh.
B. Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế.
C. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
D. Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta?

A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.
B. Phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước.
C. Xuất hiện các ngành công nghiệp trọng điểm.
D. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm. 

Câu 37: Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

A. chi phối hoạt động của tất cả các ngành kinh tế.
B. nắm giữ các ngành kinh tế then chốt của quốc gia.
C. có số lượng doanh nghiệp lớn nhất trong cả nước.
D. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP cả nước.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang