HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 69 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 69 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023
CÂU 69 BỘ: Các thành phố ở nước ta hiện nay 
A. phân bố đều trong cả nước.                                   
B. rất hiện đại về cơ sở hạ tầng. 
C. chỉ có lao động công nghiệp.                                 
D. có ngành dịch vụ phát triển. 

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta hiện nay

A. tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.
B. cơ sở hạ tầng đô thị hiệnđại.
C. đô thị đều có quy mô rấtlớn.
D. có nhiều loại đô thị khác nhau.

Câu 2: Các thành phố nước ta hiện nay

A. đều là các trung tâm du lịch khá lớn.
B. có số dân nhỏ và mật độ dân cư thấp.
C. có lao động trình độ kĩ thuật cao.
D. chỉ duy nhất phát triển công nghiệp.

Câu 3: Các đô thị của nước ta hiện nay

A. đều nâng cấp và đồng bộ hạ tầng ở các vùng.   
B. quy hoạch tất cả là đô thị loại 1 và tổng hợp.
C. phân bố đồng đều giữa vùng núi - đồng bằng.   
D. có số lượng và quy mô dân số đang tăng lên.

Câu 4: Tỉ lệ dân thành thị nước ta chiếm khoảng 1/3 dân số cho thấy

A. điều kiện sống ở nông thôn khá cao.
B. nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
C. điều kiện sống ở thành thị khá cao.
D. đô thị hóa chưa phát triển mạnh.

Câu 5: Đô thị ở nước ta hiện nay

A. có lực lượng lao động dồi dào.
B. đều có cùng một cấp phân loại.
C. chất lượng cuộc sống thấp.
D. tập trung chủ yếu ở miền núi.

Câu 6: Mạng lưới đô thị nước ta hiện nay

A. phát triển mạnh ở vùng đồi núi.
B. phân bố đều khắp ở trong nước.
C. sắp xếp theo các cấp khác nhau.
D. có rất nhiều thành phố cực lớn.

Câu 7: Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế nước ta là

A. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. tạo việc làm cho người lao động.
C. tăng thu nhập cho người dân.
D. gây sức ép đến môi trường đô thị.

Câu 8: Tác động tích cực của đô thị hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta là

A. thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển.
B. các đô thị ở nước ta có qui mô không lớn.
C. các đô thị tập trung chủ yếu ở đồng bằng.
D. ở nước ta có tỉ lệ dân thành thị tăng.

Câu 9: Quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây?

A. Sự phân hóa giàu nghèo tăng lên.
B. Trình độ đô thị hóa thấp.
C. Sự phân bố dân cư không đều.
D. Tỉ lệ thiếu việc ở nông thôn cao.

Câu 10: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển.
B. quá trình công nghiệp hóa.
C. gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao.
D. di dân từ nông thôn ra thành thị.

Câu 11: Đô thị hóa ở nước ta hiện nay

A. tỉ lệ dân thành thị không thay đổi.
B. số đô thị giống nhau ở các vùng.
C. số dân ở đô thị nhỏ hơn nông thôn.
D. trình độ đô thị hóa còn rất thấp.

Câu 12: Quá trình đô thị hoá ở nước ta hiện nay

A. chỉ diễn ra ở các vùng kinh tế động lực.
B. đang có những chuyển biến khá tích cực.
C. không làm thay đổi lối sống của dân cư.
D. không gây ra các ảnh hưởng tiêu cực.

Câu 13: Đô thị nước ta hiện nay

A. chỉ có lao động công nghiệp.
B. có sức hút ít đối với đầu tư.
C. có trình độ phát triển hiện đại.
D. đóng góp lớn vào tổng GDP.

Câu 14: Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

A. có xu hướng ngày càng giảm.
B. chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
C. diễn ra chủ yếu ở vùng miền núi.
D. ít gắn liền với công nghiệp hóa.

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây cho thấy trình độ đô thị hoá ở nước ta còn thấp?

A. Cả nước chỉ có 2 đô thị loại đặc biệt.
B. Không có 1 đô thị nào có trên 10 triệu dân.
C. Dân thành thị mới chỉ chiểm có khoảng 30% dân số.
D. Quá trình đô thị hoá không đều giữa các vùng.

Câu 16: Đô thị nước ta hiện nay

A. có cơ sở hạ tầng rất hoàn thiện.
B. có khả năng thu hút vốn đầu tư.
C. có tỉ lệ thiếu việc làm rất cao.
D. tập trung đa số dân cư cả nước.

Câu 17: Các thành phố ở nước ta hiện nay

A. có tỉ lệ dân cư ngày càng tăng.
B. không còn người thất nghiệp.
C. có môi trường luôn sạch đẹp.
D. hình thành các dải siêu đô thị.

Câu 18: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây do

A. kết quả của việc di dân tự do từ nông thôn ra thành thị.
B. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao hơn nông thôn.
C. sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế và quy hoạch, mở rộng đô thị.
D. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển cao so với khu vực và thế giới.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự phân bố số lượng các đô thị ở Việt Nam?

A. Chủ yếu ở vùng đồi trung du và ven biển.
B. Chủ yếu ở vùng đồng bằng và đồi trung du.
C. Chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển.
D. Chủ yếu ở vùng đồi trung du và miền núi.

Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng là

A. chính sách phân bố lại dân cư giữa các vùng.   
B. chất lượng cuộc sống ở thành thị tốt hơn.
C. quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa phát triển. 
D. dân nông thôn ra thành thị tìm việc làm.

Câu 21: Các thành phố nước ta hiện nay

A. hầu hết tập trung ở đồi núi.
B. cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.
C. có mật độ dân cư thưa thớt.
D. hoàn toàn thuộc quy mô lớn.

Câu 22: Đô thị nước ta hiện nay

A. tạo ra nhiều cơ hội về việc làm.
B. có cơ sở hạ tầng rất hoàn thiện.
C. có tỉ lệ thiếu việc làm rất cao.
D. tập trung đa số dân cư cả nước.

Câu 23: Đô thị nước ta

A. thu hút toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài.
B. tập trung rất nhiều lao động phổ thông.
C. có mật độ đô thị rải đều khắp lãnh thổ.
D. chủ yếu là đô thị loại 2, loại 3 và loại 4.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây thể hiện tác động tích cực của quá trình đô thị hóa tới xã hội nước ta?

A. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
B. Cơ sở vật chất kĩ thuật được tăng cường.
C. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. Giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường đô thị.

Câu 25: Tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

A. tạo thêm nhiều việc làm cho lao động.
B. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. tăng thu nhập cho người lao động.
D. tạo thị trường rộng có sức mua lớn.

Câu 26: Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, nước ta cần

A. giảm bớt tốc độ đô thị hóa.
B. gắn đô thị hóa với công nghiệp hóa.
C. mở rộng lối sống nông thôn.
D. hạn chế di dân ra thành thị.

Câu 27: Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

A. quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa chậm.
B. có sự di dân từ thành thị về nông thôn.
C. nông nghiệp là ngành kinh tế phát triển nhất.
D. điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị.

Câu 28: Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hướng

A. số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm.
B. số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng.
C. số dân thành thị tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm.
D. số dân thành thị giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng.

Câu 29: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp?

A. Xuất hiện nhiều đô thị mới.
B. Mức sống dân cư được cải thiện.
C. Cơ sở hạ tầng còn lạc hậu.
D. Địa giới các đô thị được mở rộng.

Câu 30: Nguyên nhân dẫn tới quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua là do

A. quá trình đô thị hoá giả tạo, tự phát.
B. kinh tế phát triển phát triển rất nhanh.
C. công nghiệp hoá phát triển mạnh.
D. mức sống của người dân cao.

Câu 31: Các thành phố ở nước ta hiện nay

A. hoàn toàn trực thuộc các tỉnh.
B. chỉ có chức năng hành chính.
C. tập trung ở khu vực miền núi.
D. là thị trường tiêu thụ rộng.

Câu 32: Đô thị hóa ở nước ta từ năm 1975 đến nay có đặc điểm

A. chuyển biến khá tích cực, cơ sở hạ tầng ở mức độ thấp.
B. chuyển biến khá tích cực, cơ sở hạ tầng đã phát triển.
C. chưa có nhiều chuyển biến, cơ sở hạ tầng ở mức độ thấp.
D. chưa có nhiều chuyển biến, cơ sở hạ tầng không phát triển.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng với các thành phố và thị xã ở nước ta?

A. Là thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn, đa dạng.
B. Tạo ra động lực cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.
C. Là nơi sử dụng nhiều lao động có chuyên môn kĩ thuật.
D. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, sức hút vốn đầu tư kém.

Câu 34: Thời Pháp thuộc, đô thị hóa không có đặc điểm nào sau đây?

A. Đô thị không có cơ sở để mở rộng.
B. Tỉnh, huyện được chia với quy mô nhỏ.
C. Chức năng chủ yếu là hành chính và quân sự.
D. Đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

A. Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. Sử dụng hạn chế những lao động có chuyên môn kĩ thuật.
C. Có khả năng tạo ra việc làm và thu nhập cho lao động.
D. Ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của địa phương.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự phân bố số lượng các đô thị ở Việt Nam?

A. Các đô thị lớn tập trung nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ có nhiều đô thị trực thuộc Trung ương nhất.
C. Các đô thị tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng có nhiều đô thị trực thuộc Trung ương nhất.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang