HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 78 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 78 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 78 BỘ: Giải pháp chủ yếu để khai thác thế mạnh về trồng trọt ở vùng đồi Bắc Trung Bộ là 
  A. phát triển cây hàng năm, sản xuất hộ gia đình, mở rộng thị trường. 
  B. chuyên canh các cây lâu năm, sản xuất trang trại, gắn với chế biến. 
  C. tăng chuyên canh lúa, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất trang trại. 
  D. thúc đẩy sản xuất hợp tác xã, dùng giống tốt, áp dụng kĩ thuật mới. 

Câu 1: Giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là 

    A. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, tăng cường xuất khẩu. 
    B. thu hút đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn lao động. 
    C. phát triển nguyên liệu, khai thác hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.
    D. đảm bảo năng lượng, mở rộng diện tích, tạo thêm nhiều sản phẩm mới. 

Câu 2. Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là

    A. đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, tăng vụ, hình thành vùng chuyên canh lúa.
    B. tập trung thâm canh cây công nghiệp, tăng vụ, chủ động phòng chống bão.
    C. tăng cường thủy lợi, bảo vệ rừng phòng hộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
    D. đẩy mạnh thâm canh lúa, sử dụng giống mới, chủ động phòng chống bão.

Câu 3: Giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là

A. cải tạo đồng cỏ, sử dụng các giống tốt, chế biến thức ăn thích hợp.
B. bảo đảm nguồn thức ăn, đẩy mạnh lai tạo giống, phòng dịch bệnh.
C. bảo đảm tốt chuồng trại, tăng mạnh chất lượng, sản xuất tập trung.
D. phát triển trồng trọt, áp dụng tiến bộ kĩ thuật, mở rộng thị trường.

Câu 4: Giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. lập các trang trại, mở rộng liên kết sản xuất, sử dụng các kĩ thuật tiên tiến.
B. gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới.
C. tăng diện tích đất, phát triển thị trường, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.
D. quan tâm sản xuất theo nông hộ, sản xuất thâm canh, nâng cao sản lượng.

Câu 5: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ nước ta là

A. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, tăng khai khoáng.
B. hình thành các trung tâm, tạo sản phẩm mới, mở rộng cảng biển.
C. thay đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo nguyên liệu, gia tăng chế biến.
D. đào tạo lao động, thu hút đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật.

Câu 6: Giải pháp chủ yếu của phát triển khu công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. thay đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo nguyên liệu, gia tăng chế biến.
B. đào tạo lao động, thu hút đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật.
C. hình thành các trung tâm, tạo sản phẩm mới, mở rộng cảng biển.
D. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, tăng khai khoáng.

Câu 7: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. tăng cường khai thác ven bờ, nuôi tôm trên cát, thúc đẩy liên kết sản xuất.
B. mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.
C. bền vững nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng, tìm các ngư trường mới.
D. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, mở rộng nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến.

Câu 8: Giải pháp chủ yếu phát triển cây công nghiệp hàng năm theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là

A. tưng năng suất, hình thành vùng chuyên canh, sử dụng giống mới.
B. gắn trồng trọt và chế biến, nâng cao sản lượng, đa dạng sản phẩm.
C. sử dụng tiến bộ kĩ thuật, tăng diện tích, sản xuất chuyên môn hóa.
D. sản xuất tập trung, phát triển thị trường, tăng cường việc chế biến.

Câu 9. Mục đích chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là 

    A. đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh công nghiệp, phân bổ lại dân cư. 
    B. tăng sản phẩm hàng hóa, tạo thêm các việc làm, hình thành đô thị. 
    C. đẩy mạnh xuất khẩu, thay đổi phân bố sản xuất, phát huy thế mạnh.
    D. chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thu hút đầu tư, sản xuất hàng hóa. 

Câu 10. Mục đích chủ yếu của việc nâng cấp các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ là

A. phát huy thế mạnh, thúc đẩy hiện đại hóa đội tàu biển, nâng cao năng lực cảng biển.
B. tăng vận tải hàng hóa, đẩy mạnh phát triển giao thông, thúc đẩy sản xuất phát triển.
C. đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế ven biển, thu hút đầu tư, tăng vận tải quốc tế.
D. thu hút đầu tư trong nước, tạo năng suất lao động cao, phát huy được vị thế. 

Câu 11: Mục đích chủ yếu của việc đầu tư phát triển các cửa khẩu ở Bắc Trung Bộ là

    A. đẩy mạnh xuất khẩu, phân bố lại dân cư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
    B. tăng cường hợp tác, chuyển dịch cơ cấu ngành, thúc đẩy sự phân công lao động.
    C. mở rộng thị trường, tăng cường trao đổi hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế.
    D. thu hút các nguồn vốn, phát triển kinh tế biên giới, hình thành nhiều đô thị mới.

 Câu 12: Mục đích chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

    A. tạo ra cơ cấu ngành, khai thác tốt hơn các thế mạnh, tạo nhiều hàng hóa.
    B. tạo sự liên kết các lãnh thổ với nhau, phát triển nhiều thành phần kinh tế.
    C. phân công lao động theo lãnh thổ, phát triển các vùng, đổi mới sản xuất.
    D. phát triển cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế, phân bố lại dân cư.

Câu 13: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng tập trung chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là

A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.
B. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.
D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả của đầu tư.

Câu 14: Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy phát triển kinh tế hậu phương cảng, hình thành mạng lưới đô thị.
B. tăng cường thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển.
C. thúc đẩy phát triển nền kinh tế mở, hình thành các khu kinh tế ven biển.
D. tăng cường thu hút khách du lịch, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa.

Câu 15: Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

    A. Khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực cho các cơ sở sản xuất.
    B. chuyển dịch cơ cấu ngành, hình thành nhiều khu công nghiệp tập trung.
    C. hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.
    D. mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho nhiều sản phẩm.

Câu 16: Cơ cấu kinh tế Bắc Trung Bộ hiện nay có sự dịch chuyển quan trọng chủ yếu do tác động của

A. phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật, khai thác thế mạnh, nâng dân trí.
B. thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng chất lượng lao động.
C. hội nhập toàn cầu sâu rộng, tăng trưởng kinh tế, mở rộng các đô thị.
D. mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực, phát huy các nguồn lực.

Câu 17. Cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét chủ yếu là do

A. phát triển việc nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng cuộc sống
C. hạn chế đánh bắt ven bờ, tập trung phát triển nông – lâm nghiệp.
B. đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ, tăng cường chế biến thủy sản.        
D. hình thành các vùng lúa thâm canh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa.

Câu 18: Điều kiện thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. nguồn nguyên và nhiên liệu dồi dào, vùng biển giàu tiềm năng, lao động đông đảo.
B. năng lượng đảm bảo, nhiều vốn, trao đổi hàng hóa dễ dàng qua cửa khẩu, cảng biển.
C. vị trí cầu nối Bắc - Nam, giao thông vận tải đồng bộ, trình độ lao động được nâng cao.
D. một số khoáng sản trữ lượng lớn, nguyên liệu từ nông nghiệp, lao động tương đối rẻ.

Câu 19: Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ là

    A. tạo ra những thay đổi lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho vùng.
    B. tạo thuận lợi đa dạng hàng hóa vận chuyển, nâng cao vị thế của vùng.
    C. tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
     D. làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển, giải quyết việc làm.

Câu 20. Ý nghĩa của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và các vùng lúa thâm canh ở Bắc Trung Bộ là

    A. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.
    B. tạo cơ sở hình thành các đô thị mới, thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn của vùng.
    C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
    D. khai thác tốt hơn các thế mạnh về nông nghiệp và tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.

Câu 21: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là

A. đổi mới trồng trọt, tăng hiệu quả kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn.
B. thay đổi cách thức sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao vị thế của vùng.
C. phân bổ lại sản xuất, tạo nguyên liệu cho công nghiệp, tăng nông sản.
D. phát huy thế mạnh, phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp.

Câu 22: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ là

    A. phát huy nguồn lực, tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống.
    B. thay đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng sản phẩm, tạo hàng xuất khẩu.
    C. tạo ra việc làm, tăng sự phân hóa lãnh thổ, phân bố lại dân cư.
    D. thu hút đầu tư, phát huy các thế mạnh, nâng cao vị thế vùng.

Câu 23. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở bắc Trung Bộ là

   A. phát triển cơ cấu lãnh thổ, phân bố lại lao động, thay đổi bộ mặt vùng.
   B. phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh việc xuất khẩu, thu hút đầu tư.
   C. phát triển công nghiệp, thay đổi phân bố sản xuất, tạo nhiều việc làm.
   D. làm chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng sản phẩm, hình thành đô thị mới.

Câu 24: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển kinh tế của các huyện phía tây ở vùng Bắc Trung Bộ là

 A. khai thác tối đa tiềm năng về kinh tế, thúc đẩy việc hình thành các chuỗi đô thị mới.
 B. sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phân bố lại dân cư, lao động trong vùng.
 C. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy giao lưu với các nước láng giềng.
 D. nâng cao đời sống cho người dân, giảm chênh lệch trình độ phát triển trong vùng.

Câu 25: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của vùng.
B. giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế du canh du cư
C. hình thành cơ cấu kinh tế độc đáo, khai thác hiệu quả tiềm năng.
D. khai thác hết các tiềm năng của vùng ở thềm lục địa, đồng bằng.

Câu 26: Việc nâng cấp các sân bay ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là

A. tăng cường giao thương với các nước láng giềng và tỉnh lân cận.
B. thúc đẩy kinh tế các huyện phía tây, phân bố lại dân cư, lao động.
C. phát triển kinh tế, văn hóa và tăng cường thu hút khách du lịch.
D. làm tăng đáng kể khả năng vận chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Câu 27: Tác dụng chủ yếu của việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Bắc Trung Bộ là

     A. thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất.
    B. tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
    C. tạo điều kiện nâng cao vị thế của vùng so với cả nước.
    D. giải quyết vấn đề hạn chế nguồn tài nguyên, năng lượng.

Câu 28: Ý nghĩa chủ yếu của việc nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh đối với vùng Bắc Trung Bộ là

A. tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển của vùng, nâng cao khả năng vận chuyển.
B. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
C. góp phần tạo thế liên hoàn theo chiều Bắc - Nam và Đông - Tây, đẩy mạnh sự giao lưu.
D. tạo thế mở cửa cho nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và giao thương với các nước.

Câu 29: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc dẩy phát triển kinh tế xã hội, thuận lợi thu hút đầu tư.
B. tạo cơ sở hình thành đô thị mới, phân bố dân cư và lao động.
C. đẩy mạnh giao lưu với các vùng, thúc đẩy phát triển du lịch
D. phục vụ nhu cầu người dân, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Câu 30: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. khai thác hợp lí tự nhiên, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa.
B. đa dạng hóa nông nghiệp, bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường.
C. đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất, gắn liền các lãnh thổ với nhau.
D. khai thác thế mạnh mỗi vùng, tạo sự liên kết sản xuất lãnh thổ.

Câu 31: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là

A. mở rộng sản xuất, nâng cao mứ sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
B. thay đổi cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh, tạo nông sản xuất khẩu.
C. tạo sản phẩm hàng hóa, đa dạng sản xuất, nâng cao vị thế của vùng.
D. thu hút đầu tư, mở rộng phân bố sản xuất, tạo nhiều việc làm.

Câu 32: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các mô hình nông–lâm kết hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Bộ là

A. sử dụng hợp lí tài nguyên, tăng thu nhập, phát triển cơ sở kinh tế.
B. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. tạo nguồn nông sản hàng hóa và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.
D. góp phần chuyển dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư.

Câu 33: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
B. cung cấp nguyên liệu cho chế biến, tạo sản phẩm có giá trị.
C. tạo nhiều hàng hóa, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
D. đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinhtế.

Câu 34. Việc xây dựng hệ thống các sân bay, bến cảng ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu 

A. nâng cao vai trò trung chuyển của vùng, thu hút lao động tới.
B. Hình thành chuỗi các đô thị và trung tâm công nghiệp ở phía tây.
C. tạo ra thế mở cửa hơn nữa để hội nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế.
D. phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thu hút nguồn vốn đầu tư.

Câu 35: Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở vùng Bắc Trung Bộ phát triển chủ yếu do

A. thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, thị trường rộng lớn, hạ tầng phát triển.
B. hạ tầng phát triển đồng bộ, nguồn lao động dồi dào, trình độ sản xuất cao.
C. lao động có trình độ cao, nguồn vốn đầu tư lớn, nguyên liệu dồi dào.
D. nguyên liệu phong phú, thu hút nhiều dự án đầu tư, thị trường mở rộng.

Câu 37: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

    A. nguồn lao động dồi dào, thị trường mở rộng, nhiều cảng biển. 
    B. nhiều cảng biển, nguyên liệu khá dồi dào, thu hút nhiều đầu tư. 
    C. dân số đông, có nhiều khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp. 
    D. nhiều khoáng sản, giá nhân công khá rẻ, các khu kinh tế ven biển. 

  Câu 38. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

    A. bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai, khai thác tốt thế mạnh.
    B. điều hoà dòng chảy, hạn chế sạt lở, nuôi dưỡng nguồn gen quý hiếm.
    C. phát triển kinh tế vườn rừng, tạo nhiều việc làm, tăng nguồn thu nhập.
    D. nuôi thuỷ sản, chắn gió bão, tạo thế kinh tế liên hoàn theo không gian.

Câu 39. Việc phát triển các cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ mang lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

A. Khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa, hình thành cơ cấu kinh tế chung.
B. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai.
 C. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, giải quyết việc làm, tăng hiệu quả đầu tư.     
D. Tạo nguồn hàng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo thế liên hoàn theo không gian.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang