HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi - Đáp án Địa Lý THPT Quốc gia 2023 (full 24 mã đề)

Đề thi - Đáp án Địa Lý THPT Quốc gia 2023 (full 24 mã đề)

 Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023
Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023
Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023
Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023

Đáp án gợi ý môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đầy đủ 24 mã đề thi được cập nhật trên Báo Lao Động, mời thí sinh và quý phụ huynh tham khảo.

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÝ


Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023 full 24 mã đề

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023 full 24 mã đề

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023 full 24 mã đề

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023 full 24 mã đề


Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023

Đề thi - Đáp án Địa THPT Quốc gia 2023

Đáp án Địa Lý THPT Quốc gia 2023Dưới đây là gợi ý đáp án môn Địa lý đầy đủ 24 mã đề kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1. Đáp án gợi ý môn Địa Lý THPT quốc gia 2023

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 301 

41.A

42.A

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.B

50.B

51.C

52.B

53.B

54.C

55.C

56.D

57.D

58.A

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.A

65.C

66.C

67.A

68.A

69.D

70.D

71.A

72.D

73.D

74.C

75.A

76.A

77.C

78.D

79.D

80.A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 302 

41.A

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.A

50.B

51.C

52.D

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.A

60.D

61.A

62.A

63.C

64.D

65.C

66.B

67.A

68.B

69.D

70.B

71.B

72.A

73.A

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 303 

41.B

42.A

43.D

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

51.C

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.D

63.C

64.B

65.B

66.C

67.C

68.D

69.D

70.D

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.B

77.D

78.D

79.C

80.B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 304 

41.C

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.B

53.C

54.B

55.C

56.C

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.D

63.A

64.C

65.A

66.B

67.C

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.C

74.B

75.D

76.D

77.B

78.B

79.A

80.C

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 305 

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.B

50.C

51.B

52.D

53.D

54.B

55.B

56.C

57.D

58.C

59.B

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.D

70.C

71.C

72.B

73.C

74.D

75.D

76.B

77.A

78.D

79.A

80.A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 306 

1.D

42.A

43.D

44.B

45.B

46.C

47.B

48.A

49.C

50.D

51.C

52.A

53.C

54.C

55.C

56.B

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.B

69.B

70.C

71.C

72.C

73.A

74.B

75.A

76.B

77.C

78.C

79.B

80.D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 307 

41.C

42.C

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

51.C

52.B

53.D

54.B

55.D

56.C

57.D

58.D

59.A

60.D

61.A

62.B

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.A

75.D

76.D

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 308 

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.A

47.C

48.C

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.D

65.A

66.A

67.B

68.D

69.D

70.B

71.A

72.D

73.A

74.C

75.D

76.D

77.C

78.D

79.A

80.A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 309 

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.D

52.A

53.A

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.B

60.D

61.B

62.B

63.A

64.A

65.C

66.D

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.C

77.B

78.D

79.C

80.D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 310 

41.C

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.D

51.C

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.D

58.C

59.D

60.B

61.A

62.C

63.A

64.A

65.C

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.A

72.A

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.A

79.C

80.B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 311 

41.C

42.C

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.C

54.A

55.B

56.D

57.C

58.B

59.B

60.D

61.A

62.A

63.A

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.C

70.C

71.A

72.A

73.A

74.D

75.C

76.D

77.D

78.A

79.C

80.C

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2023 đề 312 

41.D

42.B

43.D

44.C

45.C

46.C

47.A

48.B

49.D

50.C

51.C

52.D

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.C

63.A

64.A

65.A

66.B

67.B

68.A

69.C

70.B

71.B

72.A

73.C

74.C

75.B

76.C

77.C

78.B

79.C

80.A

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 313 

41.D

42.A

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.D

56.A

57.A

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.C

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 314 

41.C

42.A

43.A

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.D

50.C

51.B

52.D

53.D

54.A

55.D

56.D

57.C

58.C

59.C

60.D

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.B

68.D

69.A

70.B

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.B

80.C

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 315

41.D

42.C

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.B

52.A

53.C

54.C

55.A

56.C

57.C

58.D

59.A

60.D

61.C

62.B

63.B

64.C

65.B

66.B

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.B

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 316 

41.C

42.D

43.B

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.C

51.A

52.D

53.C

54.A

55.A

56.D

57.C

58.B

59.C

60.D

61.A

62.C

63.A

64.B

65.C

66.B

67.A

68.A

69.B

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.B

76.B

77.D

78.C

79.D

80.A

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 317 

41.A

42.D

43.C

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.C

54.A

55.D

56.A

57.A

58.C

59.B

60.D

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.C

68.D

69.C

70.C

71.B

72.D

73.C

74.C

75.B

76.A

77.C

78.A

79.B

80.B

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 318 

41.B

42.A

43.D

44.A

45.A

46.B

47.C

48.D

49.C

50.C

51.D

52.B

53.C

54.B

55.B

56.A

57.B

58.B

59.B

60.D

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.D

67.A

68.C

69.A

70.C

71.D

72.D

73.C

74.A

75.D

76.A

77.D

78.D

79.C

80.B

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 319 

41.B

42.D

43.C

44.C

45.C

46.B

47.B

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.B

63.B

64.D

65.A

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 320 

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.D

51.B

52.B

53.D

54.D

55.B

56.B

57.A

58.D

59.B

60.C

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.A

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.B

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.D

79.B

80.A

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 321

41.A

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C

51.A

52.D

53.B

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.C

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.B

66.C

67.A

68.A

69.A

70.D

71.D

72.C

73.B

74.C

75.D

76.B

77.D

78.D

79.C

80.C

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 322 

41.D

42.D

43.C

44.A

45.C

46.B

47.B

48.C

49.B

50.D

51.B

52.C

53.C

54.A

55.B

56.A

57.D

58.A

59.B

60.C

61.B

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.A

68.D

69.A

70.A

71.B

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.D

78.D

79.D

80.C

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 323

41.D

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.D

55.C

56.B

57.B

58.D

59.C

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.A

67.B

68.A

69.A

70.B

71.B

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.B

79.A

80.B

Đáp án Địa THPT quốc gia 2023 đề 324

41.A

42.D

43.D

44.B

45.B

46.C

47.D

48.A

49.B

50.C

51.A

52.B

53.C

54.C

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.A

61.A

62.B

63.C

64.A

65.B

66.B

67.A

68.B

69.B

70.C

71.C

72.B

73.C

74.D

75.A

76.B

77.C

78.A

79.A

80.A................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề thi THPT Tin tức
Lên đầu trang