Trắc nghiệm 12 - BÀI 1 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Câu 1. Con đường đổi mới của chúng ta là một quá trình phức tạp, lâu dài do:
A. Đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu
B. Đường lối kinh tế hai miền trước đây khác biệt nhau, nay khó hoà nhập
C. Thiếu vốn, công nghệ và lao động có tay nghề cao
D. Tất cả đều đúng
Câu 2. Xu thế của quá trình đổi mới của nền kinh tế xã hội nước ta:
A. Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
B. Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa
C. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
D. Cả ba ý trên
Câu 3. Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống KT- XH?
A. Để người dân dược toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất
B. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi nghĩa vụ
C. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống
D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Câu 4. Yếu tố giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối Asean
A. Đường lối đổi mới của Việt Nam
B. Vị trí địa lý
C. Xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng
D. Tất cả đều đúng
Câu 5. Xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới có tác dụng
A. Tăng tiềm lực kinh tế của các nước
B. Thúc đẩy sự buôn bán trên phạm vi toàn cầu
C. Tạo thời cơ thuận lợi để Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế thế giới
D. Tất cả đều đúng
Câu 6. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế:
A. EEC, ASEAN, WTO              
B. ASEAN, OPEC, WTO
C. ASEAN, WTO, APEC              
D. OPEC, WTO, EEC
Câu 7. Sau khi thống nhất đất nước, nước ta xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất:
A. Công nghiệp              
B. Công - nông nghiệp
C. Nông - công nghiệp              
D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 8. Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:
A. 1976  
B. 1986
C. 1987   
D. 1996
Câu 9. Những thành tựu to lớn sau khi tến hành cuộc đổi mới ở nước ta là:
A. Ổn định chính trị - xã hội, nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định
B. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiêp hoá- hiện đại hoá và chuyển biến theo lãnh thổ
C. Xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu
D. Tất cả các ý trên
Câu10. Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là:
A. Đổi mới ngành nông nghiệp
B. Đổi mới ngành công nghiệp
C. Đổi mới về chính trị
D. Đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội                                                                                                     
Câu11. Khó khăn lớn nhất của nước ta trước thòi kì đổi mới là:
A. Các nước cắt viện trợ         
B. Mĩ cấm vận
C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng         
D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
Câu12. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trước đổi mới:
A. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp
B. Cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp
C. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề
D. Tất cả các ý trên

ĐÁP ÁN:

Xem thêm:
Bài 1 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Bài 2 - VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ
Bài 4-5 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ
Bài 6-7 - ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
Bài 8 - THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
Bài 9-10 - 
THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
Bài 11-12 - THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG
Bài 14 - SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 15 - MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGXem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang