HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí lớp 11

Mục lục Địa Lí lớp 11

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 11 theo SGK
Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 11

Chương Trình Địa lý Lớp 11Địa lý

Lý thuyết Địa lí 11 - Chân trời sáng tạo


Phần một: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
Bài 5: Một số tổ chức quốc tế và khu vực Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Mỹ La tinh

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên minh châu Âu (EU)

Bài 10: Liên minh châu Âu Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Đông Nam Á

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Tây Nam Á

Bài 15: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Á Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)

Bài 17: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ Bài 18: Kinh tế Hoa Kỳ

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên Bang Nga

Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga Bài 20: Kinh tế Liên Bang Nga Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga

Lý thuyết Địa Lí 11 Nhật Bản

Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản Bài 23: Kinh tế Nhật Bản Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc Bài 26: Kinh tế Trung Quốc Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc

Lý thuyết Địa Lí 11 Ô-Xtrây-Li-A

Bài 28: Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô xtrây li a

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hoà Nam Phi

Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi Bài 30: Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

--------------------------------

Lý thuyết Địa lí 11 - Cánh diều

Phần một: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
Bài 2: Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3: Một số tổ chức khu vực và quốc tế
Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa
Bài 5: Một số vấn đề an ninh toàn cầu
Bài 6: Thực hành: Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức

Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Mỹ La tinh

Bài 7: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Mỹ La - Tinh
Bài 8: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở cộng hòa liên bang Bra-xin

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên minh châu Âu (EU)

Bài 9: EU - Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
Bài 10: Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của cộng hòa liên bang Đức

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Đông Nam Á

Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á
Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 13: Thực hành : Tìm hiểu về hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Tây Nam Á

Bài 14: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á
Bài 15: Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Bài 16: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Hoa Kỳ
Bài 17: Kinh tế Hoa Kỳ
Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên Bang Nga

Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên Bang Nga
Bài 20: Kinh tế Liên Bang Nga
Bài 21: Kinh tế Liên Bang Nga

Lý thuyết Địa Lí 11 Nhật Bản

Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
Bài 23: Kinh tế Nhật Bản
Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
Bài 26: Kinh tế Trung Quốc
Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Lý thuyết Địa Lí 11 Ô-Xtrây-Li-a

Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hòa Nam Phi

Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi
Bài 30: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi
Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác khoáng sản của Cộng hòa Nam Phi

==============================

Lý thuyết Địa lí 11 - Kết nối tri thức

Phần một: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê - xã hội của các nhóm nước Bài 2: Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế Bài 3: Thực hành tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu Bài 5: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm và biểu hiện của nền kinh tế tri thức

Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Mỹ La tinh

Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ La tinh Bài 7: Kinh tế khu vực Mỹ La tinh Bài 8: Thực hành viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hoà liên bang Bra-xin

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên minh châu Âu (EU) - Kết nối tri thức

Bài 9: Liên minh Châu Âu một liên kết kinh tế khu vực lớn Bài 10: Thực hành viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Đông Nam Á

Bài 11: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á Bài 12: Kinh tế khu vực Đông Nam Á Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Bài 14: Thực hành tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Khu vực Tây Nam Á

Bài 15: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á Bài 16: Kinh tế khu vực Tây Nam Á Bài 17: Thực hành viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á

Lý thuyết Địa Lí 11 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)

Bài 18: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, và dân cư Hoa Kỳ Bài 19: Kinh tế Hoa Kỳ

Lý thuyết Địa Lí 11 Liên Bang Nga

Bài 20: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga Bài 21: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga Bài 22: Thực hành tìm hiểu về công nghiệp khai thác của Liên Bang Nga

Lý thuyết Địa Lí 11 Nhật Bản

Bài 23: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
Bài 24: Kinh tế Nhật Bản
Bài 25: Thực hành viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 26: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc Bài 27: Kinh tế Trung Quốc Bài 28: Thực hành viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc

Lý thuyết Địa Lí 11 Ô-xtrây-li-a

Bài 29: Thực hành tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a

Lý thuyết Địa Lí 11 Cộng hòa Nam Phi

Bài 30: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hòa Nam Phi Bài 31: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi


Tài liệu địa lý miễn phí
- Kênh VIDEO: Youtube.idialy.com
- Webiste/app: idialy.com

PHẦN A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GiỚI


Bài 1. Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Tiết 1. Một số vấn đề của Châu phi
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

PHẦN B - ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 1. Tự nhiên và dân cư
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa kì

Bài 7. Liên minh châu Âu

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu về liên minh châu âu
Tiết 4. Cộng hòa Liên bang Đức

Bài 8. Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bổ nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9. Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4. Thực hành. Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a
Tiết 2. Thực hành: tìm hiểu về dân cư Ô-xtrâylia


Tài liệu Địa Lý miễn phí.
---------------------------


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
  1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
  2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
  3. Vật lý: vatly.HLT.vn
  4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
  5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
  6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
  7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
  8. GDCD: gdcd.HLT.vn
  9. Tin học: tinhoc.HLT.vn
Lên đầu trang